Vedtægter

Vedtægter

§1

Foreningens navn er "Hvidbjerg og Omegns Borgerforening

§2

Foreningens formål er at skabe gode økonomiske og miljømæssige muligheder for byens og egnens borgere. Derfor kan foreningen støtte og etablere erhvervsaktiviteter og rekreative områder og aktiviteter.

Foreningens formål er ligeledes at skabe gode samværsmuligheder for byens og egnens borgere. Derfor kan foreningen arrangere og støtte fester, møder, udflugter, koncerter, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter.

Foreningen kan også støtte historiske formål og bevarelse af bygningsmæssige værdier.

§3

Foreningen optager medlemmer bosiddende i Hvidbjerg og Omegn samt andre som kan støtte foreningens formål.

Kontingentet godkendes af generalforsamlingen for ét år ad gangen og opkræves én gang årligt.

§4

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar. Indvarsling sker ved annoncering i lokale uge-presse samt elektronisk mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal minimum indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  • Valg af revisor samt suppleant
  • Evt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom.

§5

Forslag, der af medlemmer ønskes forelagt på den ordinære  generalforsamling, skal skriftligt formuleret være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen - henholdsvis 2 og 3. Første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med: formand, næstformand, kasserer og sekretær, senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling.

Der vælges ligeledes hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer samt 1 suppleant. Revisorerne vælges 1 i ulige år og 1 i lige år. Første gang ved lodtrækning.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt én stemmeberettiget forlanger det.

§7

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det fornødent. Formanden er pligtig til at forelægge bestyrelsen alle til foreningen indkomne skrivelser og forespørgsler, og sekretæren har ansvaret for, at disse såvel som forhandlingerne ved foreningens bestyrelsesmøder og generalforsamlinger tilføres forhandlingsprotokollen i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt. Dagsorden til generalforsamlingen samt generalforsamlingens beslutninger skal altid være tilført protokollen, således at der ikke senere på grund af mangelfuld førelse af protokollen kan opstå tvivl om udfaldets bestemmelser eller rigtighed.

§8

Foreningens regnskabår går fra 1. januar - 31. december og skal revideres af de to valgte revisorer.

§9

Eventuelle legater og lignende pengemidler, som nu og i fremtiden måtte henhøre under foreningen, forvaltes af bestyrelsen.

§10

Bestyrelsen kan udpege medlemmer som repræsentanter i råd, foreninger og lignende. Der aflægges beretning på generalforsamlingen.

§11

Foreningens kontante midler skal - så vidt muligt - være anbragt i bank eller sparekasse.

§12

Foreningen kan uddele erkendtligheder efter bestyrelsens skøn til borgere på Thyholm, der har udvist særlig aktivitet og indsats til gavn for området.

§13

.Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når over halvdelen af de fremmødte stemmer for, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.

§14

Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer ved personlig tilstedeværelse stemmer for dette.

Foreningens midler fordeles efter den opløsende generalforsamlings beslutning, men kan dog kun anvendes til de i § 2 nævnte formål i Hvidbjerg og Omegn.

§15

Foreningens tidligere vedtægter ophæves herved.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling

den 21. april 2015 og den 29. april 2015.

Mona Pinholt                             Esther Jakobsen

Tove Hedegaard                        Lotte Pedersen

                         Victor Nielsen